Nieuws van de Nederlandse ambassade in Praag

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Ad Verschoor

Donateur
Veranderingen

Stilstand is achteruitgang, zo luidt het spreekwoord. En zo was Praag de afgelopen dagen (en ook onze ambassade) vol dynamiek.
Nauwelijks was de ophef over het overstromingsleed gekalmeerd of er diende zich een nieuwe crisis aan, ditmaal van politieke kleur. Een premier die terugtreedt vanwege een corruptieschandaal in eigen gelederen, een president die aldus een kans krijgt zijn invloed te laten gelden, het gaf aanleiding tot vele en soms wilde speculaties. Wie dacht dat de Tsjechische politiek saai en gemoedelijk was, heeft de afgelopen dagen opnieuw ongelijk gekregen. Te midden van de geruchten, intriges en analyses, probeerden wij op de ambassade een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van de gebeurtenissen te distilleren uit de talrijke bronnen, waar we toegang toe hebben. Overleg, bellen, voorbarige conclusies vermijden, belangen proberen in te schatten, het ouderwetse handwerk van de diplomatie. Deze week belooft wat meer duidelijkheid over de politieke toekomst in Praag op te leveren.
Ondertussen ging ook het andere werk door en hadden we bezoekers uit Den Haag. Hoge bezoekers, want de plaatsvervangend Secretaris-Generaal kwam een kijkje nemen op het Regionaal kantoor in Praag dat de tweeëntwintig Nederlandse ambassades in Centraal en Oost-Europa administratief en consulair bedient. Deze regionalisering is een grote stap voorwaarts in efficiency en kostenbesparing. De individuele ambassades worden zo bevrijd van vele administratieve en consulaire werkzaamheden die nu niet meer op iedere ambassade afzonderlijk hoeven te worden uitgevoerd, maar die samengevoegd van de schaalvoordelen profiteren die deze regionalisering met zich meebrengen. Een stap die het internationale bedrijfsleven al eerder had gezet. Op onze ambassade zullen we, net als op de overige missies in Centraal en Oost-Europa, ons nu beter kunnen concentreren op de beleidshoofdstukken van ons werk. Zo’n organisatiewijziging brengt natuurlijk altijd kinderziektes en ook wel weerstand met zich mee, maar uiteindelijk kan (bijna) alles met goede communicatie worden opgelost. Een regionale bestuursraad zal zo haar eigen ritme moeten vinden.
Deze verandering van onze bedrijfsvoering loopt min of met parallel met andere vernieuwingen van ons werk, zoals “Het Nieuwe Werken”, een uitdrukking die aangeeft dat de technologie van communicatie het steeds meer mogelijk maakt om plaats-onafhankelijk te werken. Niet meer de locatie van ons kantoor aan de Gottharska is bepalend voor de plaats waar alles samenkomt en beslist wordt, al blijft u hier altijd welkom. Een virtueel netwerk van het ministerie in Den Haag, ambassades, maar ook van een groot scala aan spelers in de samenleving wordt het nieuwe prisma, waar ons nieuwe werkveld ligt. Dit laatste sluit weer aan op nog een grote verandering, die gaande is zich te ontwikkelen: de modernisering van de diplomatie. Niet meer de ouderwetse diplomaat die vanuit zijn ambassade vooral contacten onderhoudt met de overheid van het land waar hij of zij geaccrediteerd is, maar een medewerker die met de modernste communicatiemiddelen midden in de samenleving staat en aansluiting vindt bij de grote variëteit van communicatiekanalen en netwerken in zijn land van vestiging, regionaal, nationaal en uiteraard over de grenzen heen. Hiertoe volstaan niet alleen nieuwe fysieke omstandigheden, zoals technologie, gebouw en bereikbaarheid, maar is vooral een mentaliteitsomslag vereist. Budgettaire overwegingen spelen hierbij in deze tijd van bezuinigingen uiteraard een niet te verwaarlozen rol. Waar het goedkoper kan, moet het met minder; waar geïnvesteerd moet worden, kan het op langere termijn besparingen opleveren. Gelukkig werken we op de ambassade als managementteam met een uitstekende staf, die begrijpt dat niet alles bij het oude kan blijven. Een eerste rapport van een Commissie van Wijzen over deze modernisering is inmiddels gepubliceerd en zal de nodige discussie met zich meebrengen. Discussie is immers nodig om het draagvlak bij de sceptici, en die zijn er natuurlijk altijd, te versterken.
Geen van deze veranderingen vindt in isolement plaats. Nederland verandert mee met een hele conjunctuur in Europa, loopt op een aantal terreinen, zoals “Het Nieuwe Werken”, zelfs voorop. Ook Europa zelf verandert. Daarover kwam onze Directeur-Generaal voor Europese zaken vorige week consultaties voeren in Praag, waar hij zowel op de Burcht als op het kantoor van de premier en op het ministerie van Buitenlandse Zaken werd ontvangen. Nederland en Tsjechië weten elkaar op dit terrein van Europese veranderingen heel goed te vinden. Ook de vrees voor te veel invloed vanuit Brussel wordt door beide landen gedeeld, maar tegelijkertijd weten we heel goed dat in deze crisis nauwere onderlinge afstemming onvermijdelijk is. Welk jasje we die afstemming gaan geven, daarover duurt het gesprek nog wel even voort. Natuurlijk heeft Tsjechië daar eigen ideeën over. Als goede vrienden kunnen we daar gelukkig heel openlijk over spreken.
Regionalisering, Het Nieuwe Werken, Modernisering van de Diplomatie en dat alles in een context van een veranderend Europa. Het kost aanpassing en inspanning, maar het is ook een uitdaging, want juist door te veranderen, kunnen we onszelf blijven.


Ed Hoeks, Praag
 

Ad Verschoor

Donateur
Blog van de ambassadeur: Praagse Herfst

De verkiezingen in oktober zijn de start van een politiek hete herfst. Daarnaast kreeg Praag deze maand op cultureel gebied een oranje kleur.

Beste Lezer,

Oktober is altijd een drukke maand. Zo ook dit jaar weer. Iedereen is definitief terug van vakantie en je realiseert je dat er nog maar drie maanden te gaan zijn tot aan de jaarwisseling. Een opeenhoping van activiteiten is dan vaak het gevolg. In Praag waren het deze maand vele interessante evenementen die ons bezighielden. Zo was de Nederlandse deelname aan de Praagse week van de ontwerpers (Designblok) prominent. Zeven verschillende Nederlandse ontwerpers hadden de gelegenheid op prachtige en originele locaties in de stad de Tsjechen met hun werken kennis te laten maken. Zonder de anderen tekort te doen, wil ik in ieder geval het barokke hemelbed van de kunstenaar Hans van Bentem, gemaakt van Tsjechisch glas, noemen. De belangstelling was bijzonder groot, zowel bij oud als bij jong.
Ook literatuur nam deze maand een belangrijke plaats in ons activiteitenscala in. De Nederlandse auteur Arthur Japin kwam naar Praag om de Tsjechische vertaling van zijn boek “De Zwarte met het Witte Hart” te lanceren. Dit is inmiddels het tweede boek van Arthur Japin dat in het Tsjechisch is vertaald en hiermede komt hij op de lijst van bekende Nederlandse auteurs in Centraal-Europa. Hij las voor uit eigen werk voor een geïnteresseerd Nederlands en Tsjechisch publiek. De Nederlandse taal in het algemeen kwam dezer dagen ook ruim aan bod in het in Praag georganiseerde seminar “Praagse Perspectieven”. Onderwerpen als het exotisch Nederlands, Indisch Nederlands, Plautdietsch en Negerhollandse teksten werden over het voetlicht gebracht door Neerlandici uit Nederland, België en Tsjechië. Onze cultureel medewerkster Katka Prochazkova had deze maand nauwelijks een avond vrij.
Naast deze culturele agenda, was ook de politiek dagelijks brood voor de ambassade. In aanloop naar de verkiezingen van 25 en 26 oktober werden de verkiezingscampagne en de standpunten van de verschillende politieke partijen zorgvuldig geanalyseerd en maakten we kennis met nieuwe spelers in de Tsjechische politieke arena. De uitkomst is bekend. Zoals verwacht heeft links de verkiezingen gewonnen, maar met een veel kleinere marge dan werd verwacht. Een nieuwe partij, die korte metten wil maken met de gevestigde links-rechts orde, behaalde een enorme overwinning, waardoor de coalitiebesprekingen wel eens heel lang kunnen gaan duren. Wij kijken op de ambassade vooral naar de betekenis van deze nieuwe situatie voor onze bilaterale betrekkingen en voor de samenwerking in Brussel.
De nationale feestdag op 28 oktober werd zoals gebruikelijk gevierd op de Burcht, waar de ambassadeurs de gelegenheid kregen president Zeman persoonlijk geluk te wensen. De president vertelde me dat hij onze inspanningen om de Nederlandse investeringen in zijn land te stimuleren zeer op prijs stelde. In zijn speech ging de president in op het belang van de Tsjechische onafhankelijkheid, die in de vorige eeuw immers niet minder dan drie maal onder vuur lag (1938, 1948 en 1968). Een mooi concert met muziek van de Tsjechische componisten Smetana en Dvorak sloot de feestelijkheden af.
Tussen de bedrijven door ontving de ambassade nog een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit Den Haag op het gebied van de Verenigde Naties en Mensenrechten. Met het Tsjechische ministerie van Buitenlandse zaken werd een volle dag geconsulteerd over VN-onderwerpen, waaronder de Nederlandse ambitie een stoel in de Mensenrechtenraad in Geneve in 2015 en in de VN-Veiligheidsraad in New York in 2017/2018 te verwerven (de laatste maal dat Nederland in de Veiligheidsraad zat was in 1999-2000).
Graag blijf ik u allen op de hoogte houden van de gevarieerde activiteiten van onze ambassade en ik nodig u allen bij deze uit, indien u commentaar of suggesties hebt, deze met ons te delen zodat wij in het vervolg daar ons voordeel mee kunnen doen, in ons en in uw belang.

Ed Hoeks, ambassadeur, Praag
 

Ad Verschoor

Donateur
Blog van de ambassadeur: In Retrospect

Ambassadeur Ed Hoeks blikt terug op een in vele opzichten roerig 2013.

Beste lezer,

De jaarwisseling nadert. In deze lange avonden voor Kerst is het altijd aardig een kleine terugblik op het afgelopen jaar te werpen. Voor Praag was 2013 een politiek bewogen jaar. Het begon met de eerste rechtstreekse presidentsverkiezingen in de Tsjechische geschiedenis. We weten allemaal hoe dat afliep: Milos Zeman, een oude bekende op het Praagse politieke toneel, trad aan als nieuwe president op de Burcht. Niet lang daarna viel de regering, geplaagd door interne strijd en corruptieschandalen. De hierop volgende interim-regering had geen mandaat van de kiezer, maar kreeg dit ook niet van het parlement en schreef daarom nieuwe verkiezingen uit. Het resultaat daarvan leidde weer tot een moeizame formatieperiode, die nu, aan de vooravond van de Kerstviering, heeft geresulteerd in een regeringsprogramma. Hopelijk kan het nieuwe team binnenkort aan de slag. Verrassend is daarbij de opkomst van een geheel nieuwe politieke partij, die eigenlijk uit onvrede is voortgekomen en daarmee de Europese tendens weergeeft van een doorbreking van de traditionele links-rechts verdeling. Onze Nederlandse minister Frans Timmermans had in mei jongstleden zijn gesprekken in Praag nog met de inmiddels vertrokken Karel Schwarzenberg. Wij waren blij dat onze minister nog tijd vond ook alle ambassademedewerkers persoonlijk te komen begroeten. Een aanmoediging voor ons allen om met ons kleine team op de ingeslagen weg voort te gaan.
Wij op de ambassade hebben het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in gesprekken met politici en andere belanghebbenden uit het maatschappelijk veld om de betekenis van de nieuwste ontwikkelingen te duiden. Wat gaat het betekenen voor de Tsjechische standpunten in Brussel en voor de kansen voor het Nederlands bedrijfsleven op de Tsjechische markt. Economische diplomatie was ook het afgelopen jaar voor ons dan ook wederom een belangrijke prioriteit. Het hele jaar door hebben we bedrijfsbezoeken afgelegd, overleg met Nederlandse zakenlieden gevoerd, seminars georganiseerd en marktonderzoeken gedaan om onze zakelijke presentie hier te intensiveren. Daarbij hielp het dat we de vrijgekomen ruimte op ons kantoor hebben omgebouwd tot een ‘multi-purpose’-ruimte, waar we het Nederlandse bedrijfsleven gelegenheid geven hun presentaties, klantenbijeenkomsten, persconferenties of symposia te organiseren. Zo wordt de band tussen ambassade en bedrijfsleven aangehaald en blijven wij ook zelf beter op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op zakelijk gebied.
Niet alleen in Tsjechië, maar ook in Nederland hadden we een wisseling van de wacht op het hoogste niveau. Koningin Beatrix deed troonsafstand en de inhuldiging van haar zoon, de nieuwe koning Willem Alexander, konden alle Nederlanders in Tsjechië ‘live’ in de tuin van onze residentie volgen, dankzij de goede technologische zorgen van Philips. Wij hebben sinds onze aankomst in Praag in augustus vorig jaar al zo’n tweeduizend gasten in de residentie mogen verwelkomen. Het is altijd een groot plezier om met onze landgenoten hier in Praag van gedachten te wisselen. Zij zien de Praagse wereld vaak ieder op hun eigen oorspronkelijke manier en zo kunnen we veel van elkaar leren. De talrijke culturele evenementen die de ambassade het afgelopen jaar organiseerde vormden steeds weer een goede gelegenheid om ook met de hier woonachtige Nederlanders het contact te verdiepen. Het hele culturele scala passeerde in Praag en elders in het land de revue: schilderkunst, muziek, architectuur, literatuur, ‘design’, mode en ‘creative industries’. Minister Frans Timmermans opende persoonlijk samen met zijn vriend Karel Schwarzenberg een tentoonstelling van Nederlandse negentiende eeuwse schilderkunst in het Praagse Zalmpaleis. We hebben met Den Haag wel een klein gevecht moeten leveren om het cultureel budget op een gepast niveau te houden, maar gelukkig is Praag culturele prioriteit voor Den Haag gebleven. Dat de begrotingsdruk in de huidige crisis wel gevoeld wordt, hebben ook wij gemerkt. Soberheid en slimmer werken zijn daarbij sleutelbegrippen geworden. Zo is het afgelopen jaar de regionalisering van administratieve en consulaire diensten een feit geworden. Het nieuwe kantoor daarvoor werd in oktober officieel geopend in de ‘Cube’, het voormalige moderne kantoorgebouw van de ‘City Bank’, gelegen aan de weg naar het vliegveld. Zo kregen we er in Praag ineens zo’n dertig medewerk(st)ers bij. Zij bedienen de gehele Centraal- en Oost-Europese regio, zowel administratief als consulair. Hulde voor Wilma Dekker en Arjan van der Helm, die dit project hier tot stand hebben gebracht. Wel jammer dat zij niet meer in het ambassadegebouw werken, van waaruit het traject in gang is gezet. Wij zijn blij dat onze beide Petra’s de veranderingen in het consulaire en administratieve werk zo goed hebben doorstaan.
Privé hadden mijn vrouw Odilia en ik een bijzonder en feestelijk jaar, omdat twee dochters in het huwelijk traden. Odilia had bovendien haar vuurdoop als president van de ‘Diplomatic Spouses Association’, waar zij met veel energie en succes aan heeft gewerkt. Met de kinderen gaan wij de Kerstdagen straks in het Reuzengebergte doorbrengen. Wij verheugen ons op een nieuw jaar in het Praagse en wensen u allen hele goede feestdagen en een voorspoedig begin van het nieuwe jaar.

Ed Hoeks, ambassadeur, Praag
 

kuurgast

Donateur
Verkiezingen Europees Parlement 2014

Aan alle Nederlanders gevestigd in Tsjechië: mocht u willen stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei 2014, maar bent u op dat moment niet in Nederland, dan kunt u zich registreren via link, zie tsjechie.nlambassade.org.
Het registratieformulier dient voor 10 april binnen te zijn.
 

kuurgast

Donateur
Paspoortbalie gesloten van donderdag 27 februari t/m maandag 10 maart.

Nieuwsbericht | 10 februari 2014.

In de periode van donderdag 27 februari t/m maandag 10 maart 2014 kan er geen aanvraag voor een Nederlands paspoort in behandeling worden genomen. U kunt in die periode wel een noodpaspoort of een Laissez Passer aanvragen. Vanaf 11 maart is de paspoortbalie weer open. De tijdelijke sluiting heeft te maken met technische werkzaamheden die noodzakelijk zijn om per 10 maart paspoorten te verstrekken met een geldigheid van tien jaar. Voor kinderen (jonger dan 18 jaar) blijft de geldigheid van het paspoort vijf jaar.
Bron:tsjechie.nlambassade.org.

Vanaf maandag 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden dan nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier.
Bron:rijksoverheid.nl.
 

Ad Verschoor

Donateur
Uitdagingen en successen

Regelmatig informeert ambassadeur Ed Hoeks u over de werkzaamheden van de ambassade. Deze maand in de spotlight: Oekraïne, sportieve successen en Nederlandse film en muziek in Praag.

Beste lezer,
De ontwikkelingen in Oekraïne houden ons allemaal bezig. Na het akkoord van president Janoekovitsj met de oppositie, is de situatie ter plekke in sneltreinvaart geëvolueerd. Er bestaat nu ernstige onzekerheid over de uiteindelijke afloop. Op de ambassade richten we ons vooral op het analyseren en doorgeven van de Tsjechische stellingname, zowel in Visegrad-verband in Boedapest als in EU-verband in Brussel. Het is begrijpelijk dat de landen in Centraal-Europa er net iets anders tegen aan kijken dan de oudere lidstaten in West-Europa, die immers geen Sovjetoverheersing hebben gekend. Het beeld wordt natuurlijk extra gecompliceerd door belangen omtrent energievoorzieningszekerheid.

Maar gelukkig zijn er ook andere onderwerpen die ons dagelijks bordje vullen. Tsjechië heeft sinds kort een nieuwe regering en we zitten nog midden in het kennismakingsproces, zowel met nieuwe ministers als met hun veelal nieuwe ambtenaren. Hoopgevend is de Europese koers die de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken nog meer kracht wil gaan bijzetten. We hadden aan Tsjechië altijd al een goede partner in Brussel, het kan nu alleen maar beter gaan. Die Europese koers is natuurlijk ook goed nieuws voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zo zijn bijvoorbeeld Nederlandse vastgoed-ondernemers nog steeds erg actief op de Tsjechische markt en hopen we binnenkort op een mooi contract in Brno. Maar ook elders in de regio staan projecten op stapel. Het valt me tijdens mijn reizen door de regio steeds weer op hoe goed de reputatie van de Nederlandse ondernemers bij de lokale autoriteiten is. Nederland staat goed op de kaart en we blijven op de ambassade zoeken naar nieuwe kansrijke niches. Onze deskundigheid op het gebied van waterbeheersing is een van die sectoren, waar nog veel zakelijke toekomstmuziek in zit.

Op cultureel gebied zijn het voor ons ook drukke tijden. Deze weken staan in het teken van het Praagse documentaire-film-festival “One World”, waar maar liefst acht Nederlandse films op verschillende Praagse locaties vertoond worden. Sommige van deze films worden ter plekke toegelicht door de Nederlandse regisseur zelf. De fameuze Nederlandse cineast Alex van Warmerdam beleefde deze week de Praagse première van zijn film ‘Borgman’. En dan muziek: de Nederlandse dirigent Jac van Steen gaf deze week zijn tweede Praagse concert in de schitterende concertzaal van het ‘Obecni Dum’. De vervolgconcerten zullen mede door het Nederlandse bedrijfsleven (KLM) mogelijk gemaakt worden.

Zelfs op sportief gebied heeft de ambassade de afgelopen weken ‘acte de présence’ gegeven. In Ostrava moest Nederland het opnemen tegen het Tsjechische tennisteam, in het kader van de achtste finale van de Davis Cup. De ambassade bracht in deze oost-Tsjechische stad het bedrijfsleven uit Brno en Ostrava samen om dit sportieve evenement ook zakelijk te omlijsten. Helaas moesten de dappere Nederlandse tennissers het afleggen tegen de gerenommeerde Tsjechische superioriteit. Ook voetbal stond op onze agenda, en wel omdat de Alkmaarse ploeg AZ, onder leiding van Dick Advocaat, in Liberec de Europa League speelde. De ambassade combineerde het bezoek aan het prachtige stadion met een nadere kennismaking met het bedrijfsleven in deze voormalige hoofdstad van het Sudetenland. Er kon door de ongeveer vijfhonderd Nederlandse supporters éénmaal gejuicht worden en dat was ook de eindstand in Liberec (0-1). We zien nu uit naar nieuwe Nederlandse successen in juni op de wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië.

Ondertussen breekt ook in Praag, na een extreem zachte winter, het voorjaar voorzichtig door. De eerste tulpen laten hun blaadjes in de tuin van de residentie al zien. Laten we hopen dat ze het volhouden tot Koningsdag, wanneer we u allen in onze tuin hopen te mogen verwelkomen.

Ed Hoeks, Praag
 

Ad Verschoor

Donateur
Uitnodiging Koningsdag 25 april 2014
Nieuwsbericht | 1 april 2014

Op 25 april organiseert de Nederlandse ambassade in Tsjechië Koningsdag. U bent die dag van harte welkom op de residentie van ambassadeur Hoeks in Praag. Lees verder voor meer informatie.

Volgende maand vieren we Koningsdag in Praag! Alle Nederlanders in Tsjechië zijn op 25 april van 17:00 tot 19:00 uur van harte welkom op de residentie van de ambassadeur. U kunt registreren via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-koningsdag-2014-11032898697. Vergeet alstublieft niet uw toegangsbewijs mee te nemen.

10151372_737798029597846_780943723_n.jpg
 

kuurgast

Donateur
Fietsen naar het werk: Bike to Work!

De Nederlandse ambassade in Tsjechië ondersteunt de Bike to Work-campagne van NGO Auto*Mat. Gedurende de hele maand mei pakt de ambassadestaf de fiets naar het werk om duurzaamheid, gezondheid en de schone stad te promoten. Doet u ook mee?

De vierde editie van Bike to Work is dit jaar grootser dan ooit. In zestien steden in Tsjechië worden door Auto*Mat fietscompetities georganiseerd. Het doel? Mensen uit de auto krijgen en de fiets als volwaardig transportmiddel presenteren. De bedoeling is dat men in een team van minimaal twee personen zo veel mogelijk kilometers op de tweewieler zal maken gedurende de maand mei.

Voorafgaand aan de competitie worden een aantal fietstochten georganiseerd ter publiciteit. De Nederlandse ambassade zal aan verschillende van deze tochten deelnemen: zo zijn een aantal stafleden op 18 april aanwezig in Brno en fietst ambassadeur Hoeks op 22 april zelf mee in Jihlava.

Heeft u interesse om mee te doen? Dan kunt u zich tot eind april hier aanmelden. De kosten bedragen eenmalig 180 Kč en alle deelnemers krijgen een gratis t-shirt. Wij hopen u in mei (en natuurlijk ook daarna) op de fiets te zien!
Bron:tsjechie.nlambassade.org/nieuws.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
Wij staan geregistreerd, maar wat het nut is, weet ik niet.
Registreren bij verblijf in het buitenland.

Moet ik me laten registreren bij de Nederlandse ambassade of het consulaat?

In geval van nood, zoals bij een natuurramp of (dreigende) onrust is het van levensbelang dat wij u kunnen bereiken en/of informeren. Hiervoor bieden wij u het Kompas online crisis contactsysteem aan. Aanmelden is kosteloos, eenmalig en vrijblijvend en neemt minder dan vijf minuten in beslag. U hoeft daarna alleen nog uw gegevens te wijzigen als u op reis gaat of verhuist. Kompas bewaart en beveiligt uw contactgegevens. De door u opgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen en u te helpen in geval van nood.
Ga naar het Kompas online crisis contactsysteem kompas.buzaservices.nl/registration om u eenvoudig te registreren.
Bron:tsjechie.nlambassade.org.
 

Ad Verschoor

Donateur
Europa, Praag en de regio

Iedere maand schrijft ambassadeur Ed Hoeks iets over zijn ervaringen in Tsjechië. Deze maand gaat het over verschillende bezoeken met verschillende achtergronden, de Europese verkiezingen en interne veranderingen op de ambassade.

Beste lezer,

De resultaten van de verkiezingen voor het Europese parlement houden velen bezig. De opkomst in Tsjechië (minder dan een op de vijf stemgerechtigden bracht zijn of haar stem uit) was teleurstellend. We spraken met vele Tsjechische gezagsdragers om de redenen hiervan te doorgronden. Een ding is duidelijk: de politici zijn er niet in geslaagd veel enthousiasme voor Europa over te brengen op de bevolking. Natuurlijk zijn daarvoor vele verklaringen aan te voeren, onder andere historisch en binnenlandspolitiek. Ondertussen weet iedereen in Tsjechië dat het lidmaatschap van een grote interne markt het land vele voordelen heeft geboden en nog steeds biedt. Het gaat niet zozeer om de vraag of men tot Europa behoort, maar meer om de vraag tot welk Europa men wil behoren. Het debat, zowel in Nederland als in Tsjechië, is daarover in volle gang. Een goede zaak, waarin onze beide landen elkaar steeds meer weten te vinden. Maar onze taken liggen echter niet alleen in Praag, ook elders in het land.

Iedere reis in de regio heeft zo zijn eigen karakter. Gaan we naar Brno of Ostrava, dan overheersen de zakelijke belangen. Mijn recente bezoek aan Mlada Boleslav samen met een van de economisch medewerkers van de ambassade stond geheel in het teken van de auto-industrie Nederlandse bedrijven zijn belangrijke toeleveranciers van de Skoda-fabrieken, vooral op hoogtechnologisch gebied. De fabriek in Mlada Boleslav is de grootste industriële productie-eenheid in Centraal en Oost-Europa , meer dan honderd jaar oud en een voorbeeld van internationalisatie en globalisering van het bedrijfsleven. Ik was onder de indruk van de reikwijdte van de fabriek. Niet alleen van het productieproces op zich, maar ook van de wereld die Skoda daar omheen heeft gebouwd: een eigen universiteit, een eigen ziekenhuis, eigen musea, woon- en sportfaciliteiten, eigen restaurants, ja zelfs een eigen brandweer bevolken het fabrieksterrein, dat aldus bijna een stad op zich is geworden. De directie is gedeeltelijk Duits, gedeeltelijk Tsjechisch en de geweldige interne samenwerking draagt bij aan het indrukwekkende succesverhaal dat Skoda heet.

Mijn daarop volgende bezoek aan Olomouc in Moravië had meer een culturele achtergrond. Ambassademedewerkster Petra Kuncarova is in Olomouc geboren en studeerde daar Neerlandistiek. Haar begeleiding was daarom van buitengewoon toegevoegde waarde. Niet alleen studeren meer dan honderd Tsjechische studenten in Olomouc de Nederlandse taal en cultuur aan de Palacky-universiteit; de aan die ‘alma mater’ werkzame Nederlandse hoogleraar Engelbregt is op tal van wijzen actief in het over het voetlicht brengen van de Nederlandse cultuur. Zo bereidt hij thans een tentoonstelling in Olomouc en Brno voor over tweehonderd jaar Nederlands Koningshuis. Nederlandse Koninklijke onderscheidingen en zeldzame oude Nederlandse boeken maken onderdeel uit van het materiaal dat volgend jaar in het bisschoppelijk paleis in Olomouc en in het ethnografisch museum te Brno te zien zal zijn. De aartsbisschop van Olomouc ontving mij in zijn aartsbisschoppelijk paleis, een historische lokatie waar in 1848 Franz-Josef de Habsburgse kroon overnam. Het katholieke Olomouc (Olmuentz) was immers meer Habsburgs gezind dan het door troebelen en opstandjes geplaagde Wenen en het door protestantse Hussieten gedomineerde Praag. De katholieken in Moravië voelen zich sterk verbonden met Rome, zeker nu paus Franciscus de katholieke kerk nieuw leven in blaast. Kardinaal Duka vertelde mij dat hij thans een bezoek van de hoogste ambtsdrager van het Vaticaan, kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, aan Tsjechië voorbereidt voor medio november a.s.

Ondertussen blijft het in Praag ook druk. De ambassade organiseerde verschillende seminars voor het bedrijfsleven op onze zolder, die inmiddels geheel klaar is voor bijeenkomsten als pers-briefings, productpresentaties, lezingen en andere bedrijfsbijeenkomsten. We proberen hier ook andere ambassades bij te betrekken. In dat verband organiseren wij dit jaar samen met de Belgische en Luxemburgse collegae na vijf jaar weer een gemeenschappelijk Benelux-receptie en wel in het prachtige Salmovski-paleis naast de Burcht, dat voor deze gelegenheid de laatste maal haar poorten voor derden opent. De secretaris-generaal van de Benelux, de Nederlander Jan van Laarhoven, komt voor deze gelegenheid uit Brussel naar Praag, waar we een bezoek-programma op het ministerie van Buitenlandse Zaken voor hem organiseren.

Intern onderging de ambassade ook enige verandering. De tweede man, Christoffer Jonker, keerde na twee en een half jaar Praag terug naar Den Haag om onze minister als persoonlijk secretaris bij te gaan staan en we zijn in Praag thans in afwachting van zijn opvolger Peter Keulers. Ook economisch medewerker Marek Fiser verliet de ambassade om zijn ervaring in de particuliere sector in te zetten. Zijn opvolgster Petra Vytecka Sedinova trad een maand geleden aan.

Op sportief gebied zien wij allen uit naar de voetbalwedstrijden in Brazilië, die deze maand van start gaan. Op de ambassade zal dankzij de goede zorgen van Philips, Ahold en Heineken voor de belangstellenden een groot scherm worden opgezet waarop de wedstrijden uitgezonden zullen worden. We hopen zo een feestelijke Nederlandse sfeer te kunnen creëren. In de hoop velen van u dan te mogen verwelkomen, groet ik u bij deze vanuit een zomerend Praag.

Ed Hoeks.

nederlandse-ambassade-praag-homefoto.jpg

De Nederlandse ambassade in Praag
 

Ad Verschoor

Donateur
Nieuwe plaatsvervangend ambassadeur in Praag
Nieuwsbericht | 31 juli 2014

De Nederlandse ambassade in Tsjechië heette eind juli de nieuwe plaatsvervangend ambassadeur, Peter Keulers, welkom in Praag. Peter heeft de afgelopen vier jaar bij het directoraat Europa gewerkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Daarvoor diende hij in verschillende functies bij de Nederlandse ambassades in Parijs, Islamabad, New Delhi en Bangkok.
 
Ik wist niet dat er ook nog een plaatsvervangend ambassadeur bestond.
Wat doet de plaatsvervangend ambassadeur?
Merkwaardige functie.
Afijn, dit heb ik niet geschreven maar de plaatsvervanger van Kukel.
 

kuurgast

Donateur
Volgens wiki:
De bekendste functie van die van ambassadeur is die van vertegenwoordiging van het staatshoofd. De meeste ambassadeurs vallen in hun land onder de minister van Buitenlandse Zaken. Naast de vertegenwoordigingsfunctie geeft de ambassadeur leiding aan de in de ambassade werkzame ambtenaren.

Dan zal de plaatsvervangend Chef de Poste de ambassadeur (Chef de Poste) vervangen als deze afwezig is.
Peter Keulers is opvolger van Christoffer Jonker.
Op facebook een foto van Peter Keulers op de fiets.
10590435_804644302913218_3537629334617695730_n.jpg
 
Weer wat geleerd.
Geen kwaad over de ambassades hoor.
Toen ik in een ver vreemd land werkte waren ze voor mij van onschatbare waarde.
Geen moeite was te veel.
Groetjes.
 

kuurgast

Donateur
Nieuwe blog van de Nederlandse ambassadeur in Praag.

Bewogen zomermaanden.

Beste Lezer,

Aan de vooravond van ons verlate zomerverlof sta ik graag even stil bij de gebeurtenissen van de afgelopen zomermaanden. Het waren roerige tijden. Het meest indringend was uiteraard die 17e juli: de afschuwelijke ramp met de MH17. Een gebeurtenis, die ons allen diep heeft geschokt en waarvan de gevolgen nog zeer lang gevoeld zullen worden. Onze ambassade heeft vele blijken van medeleven ontvangen, zowel formeel via het condoleanceregister als spontaan met bloemen, kaarsen en teddyberen aan de poort van de ambassade.

Op dit moment vindt er in Tsjechië een debat plaats over de vraag hoe er omgegaan moet worden met de gevolgen van de sancties tegen Rusland en de contra-sancties van Rusland tegen Europa. Wij zijn ook met de verschillende ministeries in contact om te zien hoe het Nederlandse bedrijfsleven de schade van de Russische contra-sancties zoveel mogelijk kan beperken. Geen gemakkelijke opgave. Daar komt bij dat er in dit land zo verschillend gedacht wordt over de effectiviteit van sancties in het algemeen, waarbij president Zeman, als gebruikelijk, weer een prominent standpunt inneemt.
Lees verder op tsjechie.nlambassade.org.
 
Bovenaan